Prohlášení o ochraně osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je (dále jen: „správce“):
 • OKTA Trade s.r.o. IČ - 28951077 adresa Štoky 444, 58253 Štoky,
Kontaktní telefon: +420 773 979 346

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění objednávky mezi Vámi a správcem,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že jste se zaregistrovali k získání newsletterů

Účelem zpracování osobních údajů je:


1. provozování e-shopu.
Zpracováváme následující údaje:
 • IP adresy
 • Informace o zařízení
 • Cookies
 • Preferovaný jazyk
 • Informace o prohlížeči
 • URL z níž jste byli přesměrováni na naši stránku,
 • Datum, čas, navštívené stránky,
 • Celkový čas využívání a četnost využívání
Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou; slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

2. vyřízení Vaší objednávky,  a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky.
Zpracováváme následující údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa plátce
 • Adresa příjemce
 • E-mail
 • Telefon
 • IP adresy
 • Informace o zařízení
 • Cookies
 • Preferovaný jazyk
 • Informace o prohlížeči
Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Zpracováváme následující údaje:
 • Jméno
 • E-mail
 • IP adresy
 • Cookies
 • Preferovaný jazyk


Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, ale pouze organizací splňující požadavky GDPR.

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce uvedený nebo přes kontaktní formulář.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí našich obchodních podmínek.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím registračního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Produkt je v současné době vyprodán. Níže zadejte svou e-mailovou adresu a my vás budeme informovat, jakmile bude produkt k dispozici.

Email